#

SERVICES

Our Services

Կադրային հաշվառում

Աշխատանքային գրանցամատյանների հաշվառում,աշխատանքային պայմանագրերի ,հրամանների կազմում,աշխատաժամանակի, աշխատանքային գրաֆիկի, հերթապահությունների ցուցակների կազմում, աշխատավարձի, արձակուրդի, վերջնահաշվարկի, նպաստի հաշվարկ, բազմաբնույթ հայտերի և տեղեկանքների կազմում և ներկայացում հարկային, սոցիալական ապահովման և այլ մարմիններ

Հաշվապահական հաշվառում

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում,Հաշվապահական հաշվառման վարում,ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան հաշվապահական և հարկային հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում համապատասխան մարմիններ ՀՀ օրենքներին և ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, սկզբնական փաստաթղթերի մշակում և դրա հիման վրա հաշվապահության վերականգնում, Գործունեության տեսակի ուսումնասիրություն և հարկատեսակի որոշում

Հարկային աուդիտ

Տարեկան և միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, կառավարչական հաշվառման աուդիտի ծառայություններ

Կազմակերպության ֆինանսական վերլուծություն

Ֆինանսական խորհրդատվություն,Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և վերլուծություն,Ֆինանսական ռիսկերի գնահատում

Բիզնես պլանի կազմում և ռազմավարության մշակում

Կատարվում է Ձեր կազմակերպության գործունեության ուսումնասիրում, ոլորտային առանձնահատկությունների բացահայտում, նոր շուկաների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և ներգրավվման պլանավորում, բիզնես պլանի ու մոդելի մշակում, ձեռնարկության գործառնական ռազմավարության մշակում և բիզնես գ

Հաշվապահության ավտոմատացում

Աջակցություն ավտոմատացված հաշվապահական հաշվառմաանը անցում կատարելիս

Կազմակերպության ստեղծման օժանդակություն

ՍՊԸ, ՓԲԸ ԲԲԸ և այլիրավակազմակերպչական ձևերի կազմակերպություների ինչպես նաև անհատ ձեռներեցների պետական գրանցում, գործունեության դադարեցում և այլ գործառույթներ

Արտահանման և ներմուծման փաստաթղթերի կազմում և ներկայացում

Փաստաթղթերի առկայության ստուգում, ԱՏԳԱԱ կոդերի համապատասխանեցում ապրանքներին, հաշվետվությունների կազմում

Հարկայի ստուգումների ընթացքում կազմակերպության շահերի պաշտպանություն

Խորհրդատվական աջակցություն հարկային ստուգումների և հարկային վեճերի ժամանակ, մասնակցություն հարկային ստուգումներին և հարկային ակտերի բողոքարկմանը

Մրցությաին գնումների (Տենդեր) մասնակցության աջակցություն

Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում, Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում,Մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների գնահատում,Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն, Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում